Retningslinjer Viken UNG-spillstipend

Hvem kan søke?

 • Unge spillutviklere fra 16 til 26 år. Spillutviklere under utdanning kan også søke, men stipendet omfatter ikke prosjekt som lages som en del av studiet.
 • Søker(ne) må ha bostedsadresse i ett eller flere av Viken filmsenters fem eierfylker (Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold).

Hva kan det søkes om stipend til?

Ordningen gir stipend til prosjekter knyttet til utvikling av et spill, en prototype eller deler av et spill. Eksempelvis kan prosjektet dreie seg om å utvikle et fullt mobilspill, arbeide med en spillmekanikk, videreutvikle en allerede eksisterende prototype, eller produksjon av deler av et spill.

Eksempler på hva midlene fra stipendet kan brukes til i et prosjekt;

 • Anskaffelse av innhold til spill; Sprites, 3D-modeller, plug-ins, etc.
 • Anskaffelse av programvare og lisenser.
 • Innleie av konsulent med spesialisert kompetanse.
 • Innkjøp av ekstern arbeidskraft, eksempelvis om du trenger en 2D-artist for prosjektet ditt, og du selv ikke kan stå for det visuelle.
 • Inndekning av egen arbeidsinnsats.

Hva må være med i søknaden?

 • Generell prosjektinformasjon med tittel, søknadsbeløp og informasjon om søker (person- eller organisasjonsnummer).
 • Prosjektbeskrivelse med beskrivelse av spillet, prosjekttype (fullt spill, prototype, pre-produksjon, etc.), spillplattform og valg av spillmotor. Legg ved eventuelle skisser.
 • Budsjett med beskrivelse av hva Viken UNG-spillstipend skal brukes til.
 • Fremdriftsplan med milepæler.
 • Beskrivelse av søker (CV) og eventuelt team.
 • Man kan med fordel vedlegge arbeidsprøver (tidligere spill eller annet kreativt arbeid). Oppgi nødvendige passord til lenker til audiovisuelt materiell.

Hva gis det ikke stipend til?

 • Studentprosjekter (prosjekter som lages som del av studiet).
 • Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra et filmsenter eller fra Norsk filminstitutt.
 • Distribusjon og markedsføring av spill.
 • Påmeldingsavgift til konferanser.

Hva slags prosjekter passer inn i ordningen?

Viken UNG-spillstipend er for prosjekter som er gjennomførbare innenfor de økonomiske rammene av ordningen. Det kan være prosjekter med et mindre komplekst spilldesign, et delprosjekt av et fremtidig større spillkonsept, eller utforskning av enkeltelementer i en spillidé.