Forskrifter og retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR VIKEN FILMSENTER AS

Viken Filmsenters retningslinjer inneholder informasjon om det som er viktigst og mest relevant for bransjen og søkere/mottakere av tilskudd i vår region.

Fra og med 1. januar 2017 trådde  Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og  Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk i kraft.

Disse forskriftene er et overordnet regelverk og erstatter tidligere regelverk. De er felles for Norsk filminstitutt og alle de regionale aktørene, men det vil likevel være noen variasjoner i utformingen av retningslinjene fra region til region.

Vi gjør oppmerksom på at Viken filmsenter er underlagt de to forskriftene, men åpner ikke opp for alle tilskuddsordningene disse forskriftene omtaler.