RETNINGSLINJER FOR VIKEN UNG-STIPENDET

Hvem kan søke?

 •  filmskapere fra og med videregående skolealder og inntil to år etter endt bachelorutdanning innenfor film-, spill- og tv-produksjon. Filmskapere under utdanning kan også søke, men ikke om tilskudd til prosjekter som lages som en del av studiet.
 • søkere som ikke har profesjonell produksjonserfaring eller filmutdanning fra fagskole og/eller høyskole.
 • søker(ne) må ha bostedsadresse i ett eller flere av Viken filmsenters fem eierfylker (Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold)

 

Hva kan det søkes om stipend til?

Ordningen er fleksibel og åpen for format- og plattformnøytrale prosjekter innenfor områdene fiksjon, animasjon, dokumentar og eksperiment.
Eksempler på hva det kan gis stipend til innenfor ordningen: musikkvideo, kortfilm og dokumentarfilm, plattformnøytrale prosjekter og piloter til webisodes/nettdrama.

 

Hva skal med i søknaden?

 • Generell prosjektinformasjon: type prosjekt (kortfilm, dokumentar, musikkvideo eller lignende), tittel og lengde, alder på søker, søknadsbeløp og informasjon om søker (foretak med organisasjonsnummer eller ansvarlig person med fødselsnummer).
 • Prosjektbeskrivelse som inkluderer:
  – logline hvor du beskriver filmen med én setning
  – synopsis/idéskisse på maks 1A4 side eller et manus (ikke over 15 sider)
  – reginotat hvor du beskriver hvorfor vil du lage filmen og hva du vil øve deg på eller teste ut i prosjektet
  – produsentnotat (der det er relevant)
 • Budsjett (inkl. beskrivelse av hva beløpet fra Viken UNG-stipendet skal brukes til)
 • Fremdriftsplan
 • Beskrivelse av søker (CV) og stabsliste (hvem som er med på å lage filmen)
 • Man kan med fordel vedlegge arbeidsprøver (tidligere filmer, manus eller andre kreative arbeider). Oppgi nødvendige passord til lenker til audiovisuelt materiell.

Hva gis det ikke stipend til?

 • Innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr
 • Studentprosjekter (prosjekter som lages som en del av studiet)
 • Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra et filmsenter eller fra Norsk filminstitutt.
 • Påmeldingsavgift til festivaler

 

Hva slags prosjekter passer inn i ordningen?

Viken UNG-stipend er for prosjekter som er gjennomførbare innenfor de økonomiske rammene av ordningen.