Søk tilskudd

SØKNADSFRISTER 2018

Søknadsfristene for utviklingstilskudd til spill og produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentar er satt til følgende datoer:

– 15. januar 2018
– 11. april 2018
– 29. august 2018

NB. Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.
Oppdaterte retningslinjer for 2018 kommer i første halvdel av desember 2017!

 

FRA OG MED 1. JANUAR 2017 BLE ALLE REGIONALE FILMSENTRE UNDERLAGT TO FORSKRIFTER.

«Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon«
«Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk»

De to forskriftene er felles for NFI og alle de regionale aktørene og erstatter dermed tidligere regelverk. Det vil likevel være noen variasjoner fra region til region ettersom ulike aktører ikke forvalter alle tilskuddsordningene.

Her finner du Viken filmsenters retningslinjer for 2017
Q & A FILMSØK.NO

HVA KAN DET SØKES OM

TILSKUDD
Les våre retningslinjer for informasjon om hver enkelt tilskuddsordning

 • utvikling av dokumentarfilm (ingen søknadsfrist, løpende behandling)
 • produksjon av dokumentarfilm (fire årlige søknadsfrister)
 • produksjon av kortfilm (fire årlige søknadsfrister)
 • utvikling av spill (fire årlige søknadsfrister)

TILTAK 
Se fanen BRANSJEUTVIKLING for mer informasjon om hvert enkelt tiltak

 • reisetilskudd innland og stipend kurs utland
 • mentorordning produsenter
 • utviklingsprogram for produsenter; Viken PRO
 • skrivegrupper fiksjon
 • manusveiledning fiksjon og dokumentar
 • utviklingsprogram for dokumentarfilm; Veier ut av Viken
 • fordypningsstipend med fokus på nyskaping og utvikling (Ny stipendordning med søknadsfrist 1. juli 2017.)

Se fanen Viken UNG for tiltak rettet mot unge spill- og filmskapere. Se også utlysningstekst med søknadsfrist 15. mars.

 

HVA KAN DET IKKE SØKES OM

-Det gis ikke tilskudd til utvikling av fiksjon – spillefilm og kortfilm.
-Det gis ikke tilskudd til lansering av film – spillefilm, kortfilm og dokumentar.
-Det gis ikke driftstilskudd til filmfestivaler eller annet formidlingsarbeid.
-Det gis heller ikke tilskudd til studentfilmer (som en del av studiet), eller produksjoner hvor nøkkelpersoner er studenter eller skoleelever.
-Det gis ikke tilskudd til produksjon av innhold som reklame, nyheter og rene underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale som kun skal vises i egne lukkede distribusjonssystemer omfattes ikke, oppdragsfilm inkludert.
-Det gis ikke tilskudd til spill- og filmprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, språkversjoner av eksisterende prosjekter eller lignende.
-Det gis ikke tilskudd til opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.
-Det gis ikke tilskudd etter søknad til organisasjoner, stiftelser eller foretak som arrangerer kompetansehevende tiltak for bransjen; utover tiltak rettet mot barn og unge.

 

REGIONAL TILKNYTNING

Det er en forutsetning at søker(e) er tilknyttet et eller flere av Viken filmsenters eiere; fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold eller Oslo kommune og minst ett av kriteriene må oppfylles

 • selskapet som søker har adresse og operativt kontor registrert i ett av de fem fylkene
 • en andel av bekreftet stab har folkeregistrert bostedsadresse i ett eller flere av de fem fylkene

 

FRISTER

Det vil bli gjennomført fire runder med tilskudd til spill, kortfilm og dokumentar  i 2017.
Søknadsfristene er som følger

 • 15. februar 2017 (behandles i styremøte 5. april)
 • 20. april 2017 (behandles i styremøte 16. juni)
 • 1. september 2017 (behandles i styremøte 23. oktober)
 • 1. november 2017 (behandles i styremøte 20. desember)

Søknader mottatt etter midnatt vil ikke bli behandlet.
NB. søknader om utviklingstilskudd til dokumentar har ingen søknadsfrist og behandles fortløpende.
Alle søknader må sendes inn via filmsøk.no.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller filmkonsulent i Viken filmsenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

 

Søk tilskudd her

 

Filmsøk.no er en felles søknadsportal for de regionale filmsentrene- og fondene.
Hele saksbehandlingsforløpet er nå komplett i filmsøk.no, fra en søknad opprettes og sendes inn, til siste rate er utbetalt og saken lukkes.

Q & A FILMSØK.NO

Under lenken Q & A finner du svar på noen av de spørsmålene vi har fått ang. filmsøk.no frem til nå, samt en nærmere beskrivelse av hvordan man oppdaterer søknader og anmoder om rater.

 

Nedenfor finner du eksterne lenker som kan være nyttige i arbeidet med søknaden:

Nøkkelbegreper 
Bruk av kalkyleskjema 
Honorarsatser
Dramatikerforbundets avtaler

 

Informasjon om føring av regnskap:

Tilskudd fra Viken filmsenter er underlagt samme krav og retningslinjer for føring av regnskap som tilskudd fra Norsk filminstitutt. Se gjeldende dokumenter her.

NFIs retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll
Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk

 

Kreditering:

Her kan du laste ned Viken Filmsenters logo