Dokumentar utvikling

Søknadsfrister

Det er ingen søknadsfrist for utviklingstilskudd til dokumentarfilm.

 

Hva kan det søkes om?

Maksimalt søknadsbeløp er 150 000,-

 

Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

Viken filmsenter kan godta at søker har annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

For produksjons- og/eller utviklingssøknader for film skal søker være registrert med næringskoder:

 • 59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer.
 • 32.400 produksjon av spill og leker
 • 58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
 • 62.010 Programmeringstjenester

Dette kan fravikes hvis selskapet kan dokumentere betydelig erfaring innen filmproduksjon.

 

Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt

En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:

-Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
-Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
-Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
-Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Tilskudd til minoritets samproduksjon (med utenlandsk hovedprodusent) kan også gis dersom den audiovisuelle produksjonen er definert som kulturprodukt i hjemlandet.

 

Søknaden skal inneholde:

 • kort beskrivelse av prosjektet og målet med utviklingen
 • reginotat
 • produsentnotat
 • fremdriftsplan for utviklingsfasen
 • dokumentasjon på nødvendige rettigheter til å produsere verket
 • nøkkelpersoner i stab
 • CV for produksjonsselskap, produsent, regissør og manusforfatter. CV skal bl.a. inneholde folkeregistrert bostedsadresse og kontaktinformasjon.
 • kalkyle for utviklingsprosjektet basert på markedspriser. For kalkyle skal Norsk filminstitutts standardskjema brukes.
 • spesifisert finansieringsplan med bekreftelser
 • estimat for totalt produksjonsbudsjett
 • markedsstrategi

 Se våre inspirasjonsdokumenter til markedsstrategi, regi- og produsentnotat her

Slik saksbehandler vi

Saksbehandling er 6-8 uker med forbehold om mulige forsinkelser. Søknaden sendes inn via filmsøk.no
Se ellers våre prioriteringer. 
Mer informasjon om saksbehandling finner du i våre retningslinjer.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller film- og spillkonsulent i Viken filmsenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

 

SØK TILSKUDD HER

Kontaktperson

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no