Kort fiksjon produksjon

Søknadsfrister

– 14. januar 2019 (vedtas i styremøte 12. mars)
– 10. april 2019 (vedtas i styremøte 3. juni)
– 28. august 2019 (vedtas i styremøte i uke 44)

 

Hva kan det søkes om?

Produksjonstilskudd til kortfilm under 60 minutter.
Du kan søke om produksjonstilskudd frem til ferdigstilt film, men søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker om tilskudd til påbegynnes.

 

Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

Viken filmsenter kan godta at søker har annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

For produksjons- og/eller utviklingssøknader for film skal søker være registrert med næringskoder:

 • 59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
 • 59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer.
 • 32.400 produksjon av spill og leker
 • 58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
 • 62.010 Programmeringstjenester

Dette kan fravikes hvis selskapet kan dokumentere betydelig erfaring innen filmproduksjon.

 

Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt

En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:

-Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
-Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
-Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
-Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Tilskudd til minoritets samproduksjon (med utenlandsk hovedprodusent) kan også gis dersom den audiovisuelle produksjonen er definert som kulturprodukt i hjemlandet.

Søknaden skal inneholde:

 • manuskript/treatment
 • kort beskrivelse av prosjektet og målet med produksjonen
 • reginotat
 • produsentnotat
 • fremdriftsplan med antatt ferdigstillelse av prosjektet
 • dokumentasjon på nødvendige rettigheter til å produsere verket
 • nøkkelpersoner i stab
 • CV for produksjonsselskap, produsent, regissør og manusforfatter. CV skal bl.a. inneholde folkeregistrert bostedsadresse og kontaktinformasjon.
 • kalkyle for hele prosjektet basert på markedspriser
 • spesifisert finansieringsplan med bekreftelser
 • likviditetsplan
 • markedsstrategi

For kalkyle skal Norsk filminstitutts standardskjema brukes.

I henhold til forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon §3.4, skal audiovisuelle verk som får produksjonstilskudd gjøres tilgjengelig med teksting i Norge. Forskriften åpner for at tilskuddsgiver kan gjøre unntak fra dette.

Kortfilm som skal distribueres på kino i Norge, skal inneholde teksting og synstolkning.

 Se våre inspirasjonsdokumenter til markedsstrategi, regi- og produsentnotat her

Slik saksbehandler vi

Saksbehandling er 8-10 uker med forbehold om mulige forsinkelser. Søknaden sendes inn via www.filmsøk.no.
Se ellers våre prioriteringer. 
Mer informasjon om saksbehandling finner du i våre retningslinjer. 

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller film- og spillkonsulent i Viken filmsenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

 

SØK TILSKUDD HER

 

Kontaktperson

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no