Xpresstilskudd

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

 

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om Xpresstilskudd til deler av en produksjon. For å kvalifisere til denne ordningen, må det være ytre tidsfaktorer og/eller spesielle hendelser som er avgjørende.
Xpress er ikke en erstatning for normal saksbehandling i Vikens andre tilskuddsordninger.

Eksempler på engangshendelser kan være: Hus som skal rives, stengte motorveier, mulighet for møte med en lite tilgjengelig person (utenlandske statsoverhoder eller tilsvarende) eller andre engangshendelser eller eksklusive tilganger.

Maksimalt søknadsbeløp er 30 000,– og skal spesifiseres i kalkylen.

 

Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

Viken filmsenter kan godta at søker har annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

For produksjons- og/eller utviklingssøknader for film skal søker være registrert med næringskoder:

  • 59.11 produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
  • 59.10 virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
  • 59.12 etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer.
  • 32.400 produksjon av spill og leker
  • 58.210 Utgivelse av programvare for dataspill
  • 62.010 Programmeringstjenester

Dette kan fravikes hvis selskapet kan dokumentere betydelig erfaring innen filmproduksjon.

 

Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt

En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:

-Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
-Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
-Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
-Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Tilskudd til minoritets samproduksjon (med utenlandsk hovedprodusent) kan også gis dersom den audiovisuelle produksjonen er definert som kulturprodukt i hjemlandet.

 

Søknaden skal inneholde:

–  Søknaden skal spesifisere hva engangstilfellet eller de ytre omstendighetene er som gir grunnlag for behandling i denne ordningen.
–   Manus
–   Reginotat
–   Produsentnotat
–    Fremdriftsplan som spesifiserer når Xpressmidlene skal benyttes
–    Finansieringsplan (med bekreftet finansiering)
–    Filmrett (dokumentasjon på at produksjonsselskapet innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet)
–    Nøkkelpersoner i stab.
–    CV for produksjonsselskap, produsent, regi og manus.  CV må inneholde folkeregistrert bostedsadresse og kontaktinformasjon.
–    Kalkyle for prosjektet, med markedspriser lagt til grunn for beregningen. Kalkylen skal gjelde for hele prosjektet, ikke bare for Viken filmsenter sitt tilskudd. Godkjent kalkyleformat er versjonen som Norsk Filminstitutt benytter. Dette gjelder ikke for utvikling av interaktive produksjoner.
–    Finansieringsplan hvor Xpressmidlene spesifiseres
–    Markedsstrategi

 

Slik saksbehandler vi

Søknader behandles fortløpende. Normal behandlingstid er 2-3 uker. Søknaden sendes inn som en utviklingssøknad via FILMSØK.NO.
Se ellers våre prioriteringer. 
Mer informasjon om saksbehandling finner du i våre retningslinjer. 

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra produksjonsrådgiver og/eller film- og spillkonsulent i Viken filmsenter. Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

 

SØK TILSKUDD HER

 

Kontaktperson

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: 952 12 012

E-post: marie@vikenfilmsenter.no